Skifteretsattest til dødsbo

En skifteretsattest til dødsbo er et juridisk dokument, som dokumenterer, hvem der har retten til at disponere over dødsboet. Før der er udstedt en skifteretsattest, må du ikke fjerne eller sælge indbo og andre aktiver, ligesom du ikke må hæve penge på afdødes bankkonto. De forskellige skifteretter har forskellig behandlingstid, så det kan variere, hvor lang tid der går fra dødsfaldet til skifteretsattesten er udstedt. De økonomiske og arvemæssige forhold i dødsboet har også betydning for den tid der går fra dødsfaldet til skifteretsattesten er udstedt.

Hvad er en skifteretsattest til dødsbo?

En skifteretsattest er dit bevis på, at du må råde over afdødes bo (indbo, bankkonto etc.). Skifteretsattesten er et juridisk dokument, som bliver udstedt til afdødes arvinger af skifteretten, når skifteretten har afsluttet behandlingen af dødsboet. Det koster ikke noget at få udstedt attesten.

Der kan stå mere end én person på en skifteretsattest til et dødsbo. Personerne skal fx være med til at bestemme, hvornår gæld skal betales, og hvordan arven skal deles – selvfølgelig ud fra gældende regler og eventuelt testamente. Det er dog mest praktisk, hvis én person står på attesten, men det kræver en skiftefuldmagt fra alle arvinger.

Ingen aktiver må fjernes eller sælges, før arvingerne har fået en skifteretsattest til dødsboet, ligesom der heller ikke må hæves penge på afdødes bankkonto. Rydning af dødsboet er heller ikke muligt, før skifteretten har udstedt attesten.

Først anmeldes dødsfaldet til skifteretten, men inden skifteretten udsteder en skifteretsattest til dødsboet, skal boet behandles. Arvingerne skal i fællesskab vælge bobehandlingsmåden, der skal godkendes af skifteretten. Jo hurtigere du kan have alle relevante oplysninger og dokumenter klar, jo hurtigere kan skifteretten behandle boet.

Nedenfor ses i grove træk forløbet hen mod udstedelse af en skifteretsattest. Proklama benyttes dog ikke ved boudlæg. 

Med attesten i hånden kan du blandt andet hæve på afdødes bankkonto, sælge boets indbo, bil og hus samt registrere, at du selv eller en anden har arvet værdipapirer. Du skal ikke aflevere skifteretsattesten – kun vise den. Det koster nemlig et gebyr at få en ny.

Det er ikke unormalt, at det kan komme på tale, at en skifteretsattest til et dødsbo eventuelt skal tinglyses. En tinglysning af skifteretsattesten kan i mange tilfælde gøre det nemmere at disponere over den faste ejendom, når den overtages i forbindelse med et dødsbo. 

Det gælder fx hvis en ægtefælle skal overtage en halvpart. Det kan du læse mere om senere. Behandlingstiden for dødsboet og tinglysningen kan variere.

Skifteretsattest til dødsbo ved privat skifte

Hvis der er tale om et offentligt skifte, er det skifteretten, der er ansvarlig for at gennemgå boet med arvingerne og sørge for, at de får den arv, de er berettiget til. Når boopgørelsen er færdig, udstedes skifteretsattesten, så de angivne personer kan råde over afdødes bo.

Ved et privat skifte er det arvingerne og eventuelle rådgivere, som står for bodelingen. Skifteretten skal give tilladelse til et privat skifte, men afdødes bo og formue opgøres ikke gennem skifteretten. På den måde kan man spare omkostningerne til en autoriseret bobestyrer.

Alle arvinger skal dog være enige om, at de ønsker et privat skifte. Arvingerne skal indsende en anmodning om privat skifte samt en erklæring om solvens. Erklæringen om solvens handler om, at der i hvert fald skal være en arving, som er solvent, og som kan hæfte for dødsboets gæld, hvis der måtte være gæld i dødsboet  – typisk foretages denne beslutning på baggrund af en professionel vurdering af dødsboet. Der skal også indsendes en proklama blanket, før skifteretten udsteder en skifteretsattest. 

Skifteretsattesten til et dødsbo og eventuel tinglysning kan du læse mere om længere nede på denne side. 

Hvad står der i en skifteretsattest?

Skifteretsattesten til et dødsbo er som sagt et juridisk dokument. Den indeholder blandt andet alle oplysninger om, hvordan boet skal forvaltes fremadrettet. Men typisk står der ikke så meget andet i dokumentet. Attesten indeholder dog typisk nedenstående oplysninger:

  • Skifteretsattest for [type af dødsboskifte]
  • Navn, adresse samt informationer om fødsels- og dødsdato for afdøde
  • Angivelse af arving(er), som overtager boet eller angivelse af bobestyrer 

Det kan være lidt forskelligt, hvordan en skifteretsattest for dødsboer ser ud. Det varierer nemlig fra skifteret til skifteret. Nogle har fx også anmelder stående på attesten.

Er tinglysning af skifteretsattest et krav?

Når der er fast ejendom involveret i et dødsbo, så kan det blive relevant at tinglyse skifteretsattesten. 

Når skifteretsattesten for dødsboet tinglyses, bliver ægtefællen eller arvingerne offentligt registrerede som enten medejer eller eneejer af dødsboets faste ejendom. Der er dog ikke som sådan noget krav om, at en skifteretsattest til dødsbo skal tinglyses. Det vil dog almindeligvis være en rigtig god ide at foretage tinglysningen. 

Hvis du ikke tinglyser din adkomst (rettighed) til en ejendom, har du ikke mulighed for at disponere over ejendommen. Du kan fx ikke sælge den til tredjemand, optage lån i ejendommen eller få indefrosset ejendomsskatter.

Der er ingen tinglysningsafgift, hvis den sker i forbindelse med en videreoverdragelse til en ikke-arving. Ellers gælder følgende tinglysningsafgifter (2021-tal) for:

  • efterlevende ægtefælle – 1.750 kroner
  • boet – 1.750 kroner
  • arvinger – 1.750 kroner + 0,6% (oprundet til nærmeste hundrede)

Hvis der er tale om et uskiftet bo, hvor afdøde har lavet en aftale om, at børnene først arver, når afdødes ægtefælle også er afgået ved døden, skal skifteretsattesten for dødsboet tinglyses som adkomst for længstlevende ægtefælle før der kan tinglyses endeligt skøde. Dette er også gældende ved ægtefælleudlæg samt over for arvinger ved boudlæg. 

Ved privat skifte behøver man ikke tinglyse skifteretsattesten, før der kan laves endeligt skøde til arving eller tredjemand. 

Selve tinglysningen foregår via Tinglysningsretten, som er ansvarlig for den offentlige registrering af ejendomme.

Spørgsmål og svar

Hvad står der i en skifteretsattest?

I en skifteretsattest står der, hvem der må råde over dødsboet og dødsboets aktiver. Dødsboets skifteform fremgår også af skifteretsattesten. 

Hvor lang tid tager det at få en skifteretsattest?

Der kan godt gå noget tid, inden der udstedes en skifteretsattest for dødsboet. Dødsfaldet skal anmeldes, og behandlingen af dødsboet skal overstås, før attesten udstedes. 

Hvordan får man en skifteretsattest til dødsbo?

Skifteretten udsteder automatisk skifteretsattesten til arvingerne, når en aftale omkring boopgørelsen er på plads.

Hvad bruges en skifteretsattest til?

En skifteretsattest til et dødsbo bruges til at dokumentere, at du har retten til at disponere over afdødes bo. Du skal fx kunne fremvise attesten, hvis du vil rydde dødsboet eller hæve penge på afdødes bankkonto.

Hvor lang tid tager det at tinglyse en skifteretsattest for et dødsbo?

Det tager som regel ganske kort tid at tinglyse en skifteretsattest for et dødsbo, da det typisk foregår automatisk efter man har anmodet om tinglysning. Hvis der er tale om komplicerede sager, som kræver manuel ekspeditionstid, går der typisk nogle dage. 

Hvad koster det at tinglyse en skifteretsattest for et dødsbo?

Det er forskelligt, hvad det koster at tinglyse en skifteretsattest for et dødsbo. Hvis en ejendom fx skal sælges til en ikke-arving, er det gratis, mens det ellers koster 1.750 kroner (+ eventuelle afgifter) (2021-tal) 

David fra Antika har i mere end 20 år arbejdet med vurdering, køb, salg samt rydning og tømning af dødsboer. 

Det er altid gratis og uforpligtende, når David kommer ud og besigtiger et dødsbo og giver et tilbud på køb og rydning. 

Du er altid velkommen til at ringe til David på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22), hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil lave en aftale omkring en besigtigelse af et dødsbo. 

Antika har til huse på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. 

Antika kører på hele Sjælland.