Proklama i dødsbo

Dødsbo begravelse proklama

Der skal i mange tilfælde indrykkes et præklusivt proklama i Statstidende, når en person dør. Her opfordres eventuelle kreditorer til at gøre krav mod boet, så de kan få dækket deres krav. Dødsbobehandlingen kan først finde sted, når proklamafristen er udløbet.

Hvad er et proklama?

Et proklama er en bekendtgørelse i Statstidende, hvor kreditorer opfordres til at anmelde deres krav mod afdøde/boet. Selve bekendtgørelsen kaldes for et præklusivt proklama, og den er et af de første skridt i dødsbobehandlingen.

Behandlingen af dødsboet kan ikke foretages før dødsboets gæld er opgjort. Dødsboets samlede gæld er et vigtigt element i åbningsstatus og boopgørelse. Derfor skal fx en bobestyrer typisk afvente udløbet af proklamafristen, før dødsboet kan behandles.

Tidligere var et proklama kun obligatorisk i meget få tilfælde. I dag skal det altid indrykkes ved et dødsboskifte

Der skal indrykkes et proklama ved:

 • Privat skifte
 • Forenklet privat skifte
 • Bobestyrerbehandling
 • Uskiftet bo
 • Ægtefælleudlæg

Hvis der er tale om et dødsbo med begrænsede værdier (boudlæg), er der dog ikke krav om, at der indrykkes proklama for dødsboet. Det skyldes, at der i dette tilfælde er meget få værdier i boet, og det er usandsynligt, at kreditorer vil kunne få dækket deres krav.

Hvis du er i tvivl omkring værdien af indboet i et dødsbo, så er du altid velkommen til at kontakte David fra Antika på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22). 

Du er velkommen til at stille diverse spørgsmål omkring vurdering og værdisætning af indbo, og du er også velkommen til at booke en tid, hvor David kan besigtige dødsboet med henblik på at komme med et tilbud på at købe og rydde dødsboet. 

Det skal tydeligt fremgå af et proklama for et dødsbo, hvis det er under insolvensbehandling (altså at gælden overstiger værdierne i boet). 

Du må ikke rydde dødsboet, før boet er frigivet, og som det fremgår ovenfor, vil der ofte være et krav om indrykning af proklama i Statstidende, før dødsboet i sidste ende kan blive frigivet. 

Der skal laves en særskilt meddelelse om proklamaet for dødsboet, hvis der er kendte kreditorer, som bor i udlandet. Indholdet i den danske udgave af proklama bekendtgørelsen skal kopieres og oversættes til hovedsproget i landene, hvor kreditorerne bor.

De kendte kreditorer i udlandet skal modtage denne meddelelse. 

Der findes også et begreb, som hedder arveproklama. Formålet med dette begreb er at finde frem til en afdøds forsvundne arvinger og legatarer. En person mister ikke retten til at arve, hvis personen ikke svarer på arveproklamaet. Ved et præklusivt proklama er der derimod en vigtig tidsfrist at være opmærksom på for eventuelle kreditorer, jævnfør længere nede. 

Hvornår skal proklama for dødsbo indrykkes?

Du kan i princippet lave et proklama for dødsboet på et hvilket som helst tidspunkt efter dødsfaldet. Dog skal skifteretten give tilladelse, hvis du gerne vil have proklamaet indrykket før boets behandlingsform er valgt.

Du skal senest have indrykket et proklama i forbindelse med udleveringen af dødsboet. Det gælder, uanset om der er tale om et privat skifte, forenklet privat skifte eller bobestyrerbehandling.

Der gælder særlige regler for ægtefælleudlæg og uskiftet bo. Her er der nemlig som udgangspunkt ingen deadline for, hvornår du skal indrykke et proklama. 

Det er dog en god idé at gøre det tidligt, da formålet er at finde kreditorer til boet. Hvis kreditorer melder deres krav, kan du fortryde det uskiftede bo og kræve det skiftet. På den måde kommer du ikke til at hæfte for gælden, men du skal levere det udleverede tilbage til boet.

Hvem sørger for proklama i et dødsbo?

Det er administratoren for dødsboet (den ansvarlige for dødsbobehandlingen), der er ansvarlig for at indrykke proklamaet – og overholde alle relevante frister omkring dette.

Hvis boet har en bobestyrer, er det altså dennes ansvar, at der udarbejdes og indrykkes et proklama i Statstidende for dødsboet. Ellers er det kontaktpersonen, der står for dødsbobehandlingen, som har ansvaret for dette.

Hvor lang er (proklama)fristen for kreditorer?

Kreditorerne har en frist på otte uger til at reagere på et dødsbos proklama. Hvis de ikke anmelder deres krav inden for tidsfristen bortfalder kravene jf. dødsboskiftelovens § 82, stk. 3. Man siger også, at kravene prækluderes.

Nogle krav kan ikke prækluderes med et proklama. Er der tale om gæld til Skattestyrelsen (fx diverse restskatter og dødsboskat for et skiftet dødsbo, der ikke er skattefritaget) eller gæld med lovlig pant, er kravet undtaget fristen. 

Hvis der laves et proklama til udlandet, gælder proklamafristen fra tidspunktet, hvor den er sendt.

Krav til proklama og anmeldelse i dødsbo

Der er forskellige krav til indholdet af et proklama og en anmeldelse af et krav, der skal overholdes, hvis de skal være gyldige.

Krav til bekendtgørelsen af proklama

Proklamaet skal indrykkes én gang i Statstidende. Derudover kan det dog også indrykkes i lokale blade, hvis det formodes, at private kreditorer ellers ikke vil få kendskab til dødsfaldet. Typisk er det nok med Statstidende, men skifteretten kan bestemme, at proklama også skal indrykkes i lokale blade. 

Bekendtgørelsen skal indeholde en række oplysninger, så det er muligt at identificere afdøde. Proklamaet skal f.eks. indeholde:

 • Afdødes navn og adresse
 • Afdødes CPR-nummer
 • Dødsdagen
 • Opfordring til, at enhver, der har krav mod afdøde, anmelder kravet inden for otte uger
 • Personen, som anmeldelsen skal ske til
 • Navn og adresse på en eventuel personligt ejet virksomhed og dennes CVR-nummer
 • Oplysninger om førstafdøde og dennes dødsdag, hvis afdøde sad i uskiftet bo

Anmeldelsesfristen skal også tydeligt være angivet, selvom den altid er på otte uger. Som tidligere nævnt skal kendte udenlandske kreditorer have en særskilt meddelelse.

Krav til anmeldelsen af proklamaet

Hvis du vil anmelde et krav, så skal det ske skriftligt, og det skal som udgangspunkt være inden for fristen på otte uger og til den rette person (typisk den ansvarlige for behandlingen af dødsboet).

Hvis afdødes adresse ligger i en af følgende retskredse:

Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring og afdøde er død den 4. oktober 2022 eller senere, skal du bruge www.minskiftesag.dk når krav til dødsboer skal anmeldes. 

De øvrige skifteretter tager www.minskiftesag.dk i brug fra d. 15. november 2022.

Når ovenstående datoer er taget i betragtning, så skal alle krav til dødsboer anmeldes via domstolenes skifteportal, som tilgås på www.minskiftesag.dk Du skal også bruge domstolenes skifteportal, hvis du skal anmelde et tilgodehavende i et dødsbo, hvor du ikke kender dødsboets kontaktperson. Du kan bruge portalen, hvis du er i besiddelse af en ejendel, som har tilhørt den afdøde (en effekt), eller hvis du har en retlig interesse i at få kontaktoplysninger på dødsboets kontaktperson (en forespørgsel). Det er frivilligt, om man vil oplyse om effekter og registrere forespørgsler via Skifteportalen.

Når du laver en anmeldelse, skal den blandt andet indeholde:en opgørelse af tilgodehavendet. Den skal med andre ord indeholde størrelsen på dit samlede krav – hvilket er inklusiv eventuelle renter og omkostninger til inkasso. Hvis boet er under insolvensbehandling, skal du også angive et eventuelt krav på fortrinsstilling (prioritering af krav ift. andre kreditorer).

Hvis du ikke har overblik over det samlede krav, kan anmeldelsesfristen forlænges med otte uger, hvis du anmelder et foreløbigt krav. Det er dog vigtigt, at du anmelder et foreløbigt krav inden for proklamafristen, hvis anmeldelsesfristen skal forlænges. 

Hvordan indrykkes et proklama i Statstidende?

Et proklama indrykkes i Statstidende. Den ansvarlige skal udfylde en proklamablanket, som udleveres af skifteretten. Prisen er omkring 2-300 kr., som betales samtidig med anmodningen.

Sådan indrykker du et proklama i Statstidende:

 • Gå ind på statstidende.dk 
 • Log på Statstidende med NemID
 • Udfyld rubrikken
 • Angiv betalingsinformation

Du skal være opmærksom på fristerne for indrykkelse af proklama. Statstidende udgives hver dag, men du skal senest have indsendt dit proklama for dødsboet kl. 07:00 arbejdsdagen før offentliggørelsen. Der gælder også særlige frister i forbindelse med helligdage, og disse frister kan du se på statstidende.dk.

FAQ

Hvornår skal et dødsfald i Statstidende?

Et dødsfald skal almindeligvis anmeldes i Statstidende med et proklama. Det er forskelligt, hvornår proklamaet kan/skal indrykkes. Det afhænger af skifteformen.

Hvad koster et proklama i Statstidende?

Det koster omkring 2-300 kr. at indrykke et proklama i Statstidende.

Hvordan indrykker man et proklama?

Du indrykker et proklama ved at oprette en meddelse på statstidende.dk med al relevant og påkrævet information. Du skal bruge NemID til dette samt have en proklamablanket, som du får udleveret af skifteretten.

Hvad er proklamafristen?

Proklamafristen er den tid, kreditorer har til at anmelde krav til boet. Proklamafristen er otte uger fra indrykningen af proklamaet.

David fra Antika har siden 1999 arbejdet med vurdering, køb, salg, tømning og rydning af dødsboer. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte David på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22) eller via antika@antika.dk hvis du har spørgsmål omkring vurdering og opkøb, eller hvis du er interesseret i at aftale et tidspunkt for besigtigelse med henblik på at modtage et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af dødsbo. 

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. 

Antika kører på hele Sjælland.