Udbetaling af arv ved privat skifte

Udbetaling af arv ved privat skifte

Udbetaling af arv ved privat skifte er det sidste skridt i dødsbobehandlingen. Det er nemlig først, når den endelige boopgørelse er godkendt, og alle afgifter og gæld er betalt, at der udbetales arv. Det er i nogle tilfælde muligt at udbetale arv før i form af acontoudlodning. Det kræver dog, at alle arvinger er enige, og at der er garanti for, at der er midler tilbage i boet til at kunne overholde alle dets forpligtelser.

Hvordan foregår udbetaling af arv ved privat skifte?

Udbetaling af arv ved privat skifte er som regel det sidste skridt i dødsbobehandlingen – lige før boets bankkonti lukkes. Fordeling og udbetaling af arv sker nemlig først når boopgørelsen er opgjort pr skæringsdagen og efter retsafgifter og boafgifter er betalt.

Ofte samles boets midler på en såkaldt bokonto i et pengeinstitut, hvor de forbliver, indtil skifteretten har godkendt boopgørelsen, og der er fremsendt en beregning over boafgiften. Ved et privat skifte er det typisk personen med skiftefuldmagten, der står for dette.

Når skifteretten og Skattestyrelsen har godkendt den endelige boopgørelse, og alle afgifter og eventuel dødsboskat er betalt, kan arven udbetales. Hvis der ikke er lavet et testamente, bliver den fordelt efter arveloven – sådan fordeles arv ved dødsfald uden testamente:

  • Ægtefæller og livsarvinger
  • Forældre (og herefter søskende)
  • Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre
  • Staten (hvis der ikke er flere nulevende arvinger)

Udbetaling af arv ved privat skifte sker fra det pengeinstitut, som har pengene stående. Arv kan dog også være meget andet end penge. Hvis der er tale om smykker eller andre værdigenstande, fordeles de blandt arvingerne og tages med hjem efter dødsboskiftet.

Én eller flere arvinger kan også overtage et hus eller en anden bolig som en del af deres arv. Hvis der er tale om aktier, bliver de registreret som arvingens aktier til kursen, som er angivet i boopgørelsen. Overtagelse af aktier og boliger skal selvfølgelig også beskattes.

Det er muligt at få noget af ens arv udbetalt tidligere. Det kan gøres i form af en såkaldt acontoudlodning af arv ved privat skifte, som du kan læse mere om i næste afsnit. Arvingerne har pligt til at sørge for, at arven fordeles korrekt under og efter boskiftet.

Det er vigtigt, at der ikke udbetales arv i et privat skifte – eller andre skifteformer for den sags skyld – for tidligt, da arvingerne hæfter for hele gælden, hvis de har fordelt den uden at betale boets og afdødes gæld. 

De hæfter dog ikke, hvis de bruger den såkaldte udbakningsregel, når de finder ud af, at boet er insolvent og beder skifteretten om bobestyrerbehandling.

Hvis du overvejer slet ikke at vedgå arv og gæld, skal du gøre opmærksom på det straks. Sagt med andre ord: såfremt man ønsker at benytte sig af udbakningsreglen, fordi man vurderer, at boet (sandsynligvis) er insolvent, så skal man meddele dette hurtigst muligt til skifteretten. Eventuelle effekter eller værdier, som måtte være udtaget, skal leveres tilbage. 

Har du brug for hjælp til vurdering af dødsboet? David kommer gerne og gennemgår det med dig og giver et bud på, hvad indboet er værd. Kontakt David fra Antika på 26 17 96 63 (alle ugens 7 dage kl 7-22). 

Hvad er acontoudlodning af arv ved privat skifte?

Du behøver ikke nødvendigvis vente helt til afslutningen af dødsbobehandlingen, før eventuel udbetaling af arv ved privat skifte kan finde sted. I nogle tilfælde har arvinger mulighed for at få udbetalt dele eller hele deres arv tidligere ved en acontoudlodning. 

Der er dog flere krav, der skal være opfyldt, før det kan lade sig gøre. Alle arvinger skal være enige om acontoudlodningen, og der skal være tilstrækkeligt med midler tilbage i boet, hvis der skal finde en udbetaling af arv ved privat skifte sted i form af en acontoudlodning. 

Hvis alle arvinger accepterer udlodningen, og der er midler i boet, skal den meldes til Skattestyrelsen senest fire uger efter, arven modtages. Acontoudlodningen skal også indgå i boopgørelsen. 

Antika yder ikke advokatmæssig bistand. Vi hjælper dog gerne med at henvise til en kvalificeret advokat, der kan hjælpe dig, hvis du overvejer, om du har brug for at tale med en advokat, der har dødsboer som juridisk speciale. Kontakt Antika i dag.

Hvornår får man arv udbetalt ved privat skifte?

Helt overordnet skal bobehandlingen ved et privat skifte være afsluttet senest 15 måneder efter dødsfaldet. Det betyder helt konkret, at boopgørelsen skal være indsendt til skifteretten, inden der er gået 15 måneder. Det er pr skæringsdato, at dødsboet bliver gjort op, og denne dato må maksimalt ligge 12 måneder efter dagen for dødsfaldet. Hvis skæringsdato ligger 12 måneder efter dødsfaldet, har man således 3 måneder til at indsende boopgørelsen. 

Der gælder andre regler for arv ved forenklet privat skifte.

Når skifteretten og Skattestyrelsen har godkendt den endelige boopgørelse, kan de forskellige skatter og afgifter blive betalt, og du kan få udbetalt din arv. Der kan dog ofte gå op til cirka 3,5 måneder fra boet er gjort op, indtil udbetaling af arv ved privat skifte finder sted.

Dog vil udbetaling af arv i privatskiftede boer ofte ske ved, at der udbetales et større acontobeløb allerede, når boopgørelsen er godkendt af arvingerne. Resten udbetales, når myndighederne har godkendt de forskellige dokumenter og opgørelser.

Du er altid velkommen til at kontakte David, hvis du vil aftale et tidspunkt for en besigtigelse med henblik på at få et gratis og uforpligtende tilbud på salg og rydning af dødsboets indbo. David kan kontaktes på mobil 26 17 96 63 alle ugens 7 dage fra kl 7-22 eller på antika@antika.dk

Ejendomsavancebeskatning og skat på fortjeneste af aktier

Der skal også tages højde for eventuel ejendomsavancebeskatning og skat på fortjeneste af aktier, hvis de har været en del af arven. Her kommer skatten dog først, når boligen eller aktien sælges – altså i nogle tilfælde længe efter bodelingen

Hvis én eller flere arvinger køber en bolig af dødsboet, skal der potentielt betales ejendomsavancebeskatning, hvis de senere sælger boligen for et beløb, som er højere end værdien angivet i boopgørelsen. Boafgiften betales med det samme, mens den potentielle beskatning først sker, når boligen sælges – da den er baseret på salgsprisen.

Hvis en arving f.eks. har arvet aktier, skal der betales skat af en eventuel fortjeneste – anskaffelsesprisen er den, som bliver registreret, når arvingen modtager aktierne. Her sker en del af beskatningen altså først, når aktierne sælges. Der skal også betales boafgift for aktier, der er modtaget ved udbetaling af arv, hvis betingelserne for dette er opfyldt.
Hvis dødsboet sælger en bolig til andre end arvinger, bør der tegnes en ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring til dødsbo. På den måde kan man undgå en potentiel dyr efterregning.

Oftest stillede spørgsmål

Hvordan får man sin arv udbetalt ved privat skifte?

Du får udbetalt din arv ved et privat skifte, når boopgørelsen er godkendt, og boet er afsluttet. Det er dog også muligt at få pengene før ved en såkaldt acontoudlodning.

Hvornår finder udbetaling af arv ved privat skifte sted?

Du får din arv udbetalt, når boet er afsluttet – og skifteretten og Skattestyrelsen har godkendt de endelige opgørelser. Ofte udbetales en større del af arven dog allerede, når boopgørelsen er godkendt af arvingerne, mens den sidste del udbetales efter myndighedernes godkendelse.

Sker udbetaling af arv fra bank eller dødsbo?

Udbetaling af arv ved privat skifte sker fra den bank, som har boets midler. Ofte vil et dødsbo oprette en såkaldt bokonto, hvor alle midler samles. Her forbliver de, indtil boopgørelsen er godkendt, og beregningen over boafgiften er fremsendt.

David fra Antika har siden 1999 arbejdet med vurdering, køb, salg, tømning og rydning af dødsboer. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte David på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22) eller via antika@antika.dk hvis du har spørgsmål omkring vurdering og opkøb, eller hvis du er interesseret i at aftale et tidspunkt for besigtigelse med henblik på at modtage et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af dødsbo. 

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. 

Antika kører på hele Sjælland.