Privat skifte

Arv ved privat skifte

Ved et privat skifte er det arvingerne selv, som står for behandlingen af dødsboet. Der er flere betingelser, som skal være opfyldt, før et dødsbo kan skiftes privat, og der må maksimalt gå 15 måneder fra dødsfaldet til bobehandlingen er afsluttet og boopgørelsen indsendt.

Hvad er et privat skifte?

Ved et privat skifte er det arvingerne selv, der klarer dødsbobehandlingen. Det kan de gøre med eller uden hjælp fra en advokat. Det er skifteretten, der beslutter, om arvingerne kan behandle dødsboet som et privat skifte – det kræver, at en række krav er opfyldt.

Krav til privat skifte:

 • Alle arvinger skal være enige om, at dødsboet skal skiftes privat
 • Mindst én af arvingerne skal være solvent (og må ikke være under værgemål)
 • Dødsboet skal se ud til at ende med et økonomisk overskud
 • Overskuddet skal være større end grænsen for boudlæg
 • Afdøde må ikke have ønsket andet i sit testamente
 • Skiftet skal kunne finde sted på en forsvarlig og ordentlig måde

$Hvis alle arvinger er enige om, at de ønsker et privat skifte, skal de oplyse det til skifteretten, som herefter tager stilling til, om det kan lade sig gøre. Hvis arvingerne ikke får lov til at lade boet skifte privat, kan det være fordi skifteretten ønsker, at dødsboet skal skiftes som et bobestyrer-dødsbo. På denne måde er det en bobestyrer, som står for det primære i forbindelse med bodelingen.

Hvis man skal tillade privat skifte som dødsboskifte, så er det et krav, at dødsboet skal se ud til at ende med et overskud, når værdierne er gjort op, og gælden er betalt. Hvis det senere viser sig, at dødsboet alligevel ikke er solvent, kan arvingerne fortryde og benytte den såkaldte udbakningsregel – hvis de gør det, overgår boet til skifte ved bobestyrer

Der findes også skifteformen forenklet privat skifte, som er et privat skifte, hvor der ikke indleveres boopgørelse til skifteretten. Et forenklet privat skifte kan ofte afsluttes meget hurtigt, da der bl.a. ikke skal betales boafgift af dødsboet. Der gælder flere af de samme krav til denne skifteform, som der gør til et privat skifte.

Hvad er forskellen på et privat og offentligt skifte?

Der er flere forskellige former for skifteformer i Danmark – privat skifte er blot én af mulighederne. En række ting afgør, hvordan et dødsbo skal skiftes, men ofte har arvingerne mulighed for at vælge skifteform – fx også uskiftet bo og ægtefælleudlæg.

Den primære forskel på privat og offentligt skifte er, at det ved et privat skifte er arvingerne selv, der står for dødsbobehandlingen, mens det er en autoriseret bobestyrer, der står for behandlingen af dødsboet ved et offentligt skifte. 

Der er også forskel på privat skifte og uskiftet bo, hvor den længstlevende ægtefælle overtager boet, og der ikke finder et reelt skifte sted.

I skal tage stilling til, hvilken af de forskellige skifteformer I ønsker efter et dødsfald.

Sådan anmoder I om at skifte privat

Det er arvingerne selv, som står for dødsbobehandlingen ved denne form for dødsboskifte, som vi nævnte tidligere. 

Derfor skal I anmode om et privat skifte ved at vælge en kontaktperson og udfylde en blanket til anmodning om privat skifte (alle blanketter finder I sidst i afsnittet). På den måde bliver behandlingstiden af dødsboet ikke unødig lang.

Det er vigtigt, at alle arvinger underskriver blanketten, eller der vedlægges en skiftefuldmagt. I skal samtidig med ovenstående udfylde og indsende en solvenserklæring for mindst én af arvingerne, så I holder det krav til privat skifte. 

Skiftefuldmagten giver kontaktpersonen lov til at træffe beslutninger på en anden arvings vegne (alternativet er, at alle arvinger skal underskrive samtlige dokumenter, mens dødsbobehandlingen finder sted). Eventuelle legatarer skal ikke give fuldmagt, medmindre de skal have del i den almindelige arvefordeling.

Når I har indsendt blanketterne og solvenserklæringen, vil den lokale skifteret behandle ønsket om at skifte dødsboet privat. 

Når skifteretten har accepteret ønsket om privat skifte, vil kontaktpersonen modtage en skifteretsattest. Attesten giver jer lov til at råde over alle ejendele, bankkonti og øvrige værdier i dødsboet. Kontaktpersonen vil også blive opkrævet en retsafgift ved afslutningen.

Primære blanketter til privat skifte:

Alle relevante blanketter og tilhørende vejledninger til privat skifte (og andre skifteformer) er samlet på domstol.dk. I kan også se alle arvingernes pligter og skattekrav på skat.dk.

Hvad koster et privat skifte?

Det er forskelligt, hvad det koster at skifte privat. Det afhænger fx af, om I får hjælp af en advokat til at holde styr på juraen omkring dødsboer og størrelsen på dødsboet.

Eksempler på udgifter ved privat skifte:

 • Standard retsafgift på 1.500 kroner (2022)
 • Ekstra retsafgift på 9.000 kroner, hvis arvebeholdningen er over 1.5 millioner (2022)
 • Boafgift på 15% (af den arv, som overstiger bundfradraget)
 • En tillægsboafgift på 25% skal derudover  betales hvis der udbetales arv til fx søskende
 • Skat skal betales, såfremt boets nettoformue eller boets samlede aktiver, overstiger 3.070.100 kr. (2022)
 • Honorar til advokat og andre rådgivere
 • Begravelsesudgifter

Et privat skifte koster altså minimum 1.500 kroner, som er beløbet til retsafgiften. Udgifterne kan dog sagtens vise sig at være større, hvis boet er stort, og der bruges rådgivere.

Der er også mulighed for at få hjælp til rydning af dødsbo. Prisen for totalrydning af et dødsbo varierer afhængig af indboets værdi samt arbejdsbyrden forbundet med tømningen. 

Hvis indboets værdi overstiger arbejdet med at tømme boligen, så kan Antika betale arvingerne et aftalt beløb. 

Hvis arbejdsbyrden overstiger indboets værdi, så kan Antika tømme dødsboet ved at modtage betaling. 

Antika rydder også dødsboet gratis i nogle tilfælde. Ring til David på 26179663 alle ugens 7 dage kl 7-22, og hør nærmere. 

Sådan foregår dødsbobehandlingen ved et privat skifte

Du skal altid i skifteretten, når værdier og pengebeløb skifter hænder – det gælder derfor også ved arv og skifte af dødsbo. De får også automatisk besked, når der er udfyldt en dødsattest.

Når skifteretten har accepteret, at boet skal skiftes privat, er det arvingernes ansvar at betale den gæld, som afdøde måtte have. Det er vigtigt, at I følger den rigtige proces, overholder alle tidsfrister og er omhyggelige med formueoversigten, når I står for dødsbobehandlingen.

Processen ved et privat skifte:

 1. Alle afdødes forpligtelser skal afmeldes – fx abonnementer og forsikringer (husforsikring skal dog betales, indtil huset er solgt eller overtaget af arving)
 2. Al gæld til diverse kreditorer og Skattestyrelsen skal opgøres
 3. Alle afdødes aktiver (værdier) skal gøres op
 4. Der skal oprettes en åbningsstatus med alle aktiver og gæld (passiver)
 5. Boopgørelsen laves og sendes i to eksemplarer til skifteretten – det ene videresendes til Skattestyrelsen
 6. Skattestyrelsen har op til tre måneder til at godkende værdierne i boopgørelsen
 7. Boet afsluttes

Hvis der ikke skal betales dødsboskat, afsluttes det private skifte ved, at skifteretten sender en afgiftsberegning og opkrævning af eventuel boafgift. Boet slutter, når boafgiften er betalt. Hvis Skattestyrelsen vurderer, at dødsboet er skattepligtigt, skal I udfylde en blanket.

Alle aktiver skal opgøres til de beløb, I tror, de kan sælges for. Her kan det være en fordel med en professionel vurdering af dødsboet. På den måde sikrer I jer, at vurderingerne er så præcise som muligt. 

Antika laver vurderinger af dødsboer, som netop kan benyttes som dokumentation for indboets værdi over for skifteretten. 

Ydermere kan Antika også lave vurderinger af diverse enkelt-effekter, og disse vurderinger kan arvingerne benytte, når de skal fordele effekterne imellem sig. 

Sælges en fast ejendom, så er det salgsprisen, der er gældende.

Hvis en arving overtager ejendommen, så kan det være lidt kompliceret mht opgørelse af værdien, og det kan anbefales at søge professionel hjælp hos en advokat med speciale i dødsboer. 

Efter opgørelsesdagen (boopgørelsen) skal alle værdier være gjort op. 

Vigtige frister

Når skifteretten har accepteret et privat skifte, er der flere frister, som kan være nyttige at være opmærksomme på. Fristerne har vi listet nedenfor, men I kan også finde dem på domstol.dk

Nogle af fristerne er knyttet til arvingernes forpligtelser i forbindelse med behandlingen af dødsboet, og overholdes disse frister ikke, overgår boet til bobestyrerbehandling, hvis der ikke gives dispensation.

 • Skifteretten opretter proklama i Statstidende samtidig med, at de sender skifteretsattesten – herefter har eventuelle kreditorer otte uger til at indsende krav
 • Åbningsstatus skal sendes senest seks måneder efter dødsdagen – I har dog altid to måneders frist fra afsendelsen af skifteretsattesten
 • Boopgørelsen kan fastlægges fra dødsdagen og ét år frem (skæringsdatoen
 • Skattestyrelsen har tre måneder til at godkende boopgørelsen

Behandlingen af dødsboet må maksimalt tage 15 måneder efter dødsfaldet. Det betyder, at bobehandlingen skal være afsluttet og boopgørelsen indsendt, inden der er gået 15 måneder.

Udbetaling af arv ved privat skifte

Der kan nemt gå en del uger ved et privat skifte, fra boet er gjort op og indsendt til Skattestyrelsen og skifteretten, før du får din arv ved dødsfald udbetalt. Det skyldes primært Skattestyrelsens frist på tre måneder til at godkende værdiansættelsen i boopgørelsen.

Arv opfattes i princippet som skattepligtig indkomst, så der er bestemte regler for betaling af indkomstskat for afdøde og boet, retsafgifter i forbindelse med det private skifte og arveafgift af arven (boafgift).

Fordelingen finder sted ud fra helt præcise regler i arveloven og afhænger af afdødes familieforhold. Selve arven kan udbetales som penge fra et pengeinstitut, men arven kan dog også bestå af værdigenstande som fx smykker, der fordeles mellem arvingerne.
Du kan blive klogere på afgifter i retsafgiftsloven.

FAQ

Hvad er privat skifte?

Et privat skifte klares af arvingerne selv – det kan dog også være med hjælp fra en advokat eller anden rådgiver.

Hvad koster privat skifte?

Et privat skifte koster minimum 1.500 kroner. Det er nemlig prisen på retsafgiften. Beløbet kan dog hurtigt vokse, da der er flere potentielle udgifter forbundet med skifteformen.

Hvad er forskellen på privat og offentligt skifte?

Forskellen på de to skifteformer er, hvem der står for dødsbobehandlingen. Ved et privat skifte er det arvingerne selv, mens det ved et offentligt skifte er en bobestyrer.

Privat skifte eller bobestyrer?

Der kan være fordele og ulemper ved at stå for dødsbobehandlingen selv. En bobestyrer er ofte en advokat, som har mange års erfaring med dødsboer. Det koster dog penge, at få en bobestyrer til at stå for behandlingen af dødsboet, hvilket I sparer ved et privat skifte.

Kan man fortryde et privat skifte?

Ja, I kan godt fortryde et privat skifte, hvis det fx viser sig, at dødsboet alligevel ikke er solvent. I dette tilfælde kan arvingerne benytte sig af udbakningsreglen.

David fra Antika har siden 1999 arbejdet med vurdering, køb, salg, tømning og rydning af dødsboer. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte David på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22) eller via antika@antika.dk hvis du har spørgsmål omkring vurdering og opkøb, eller hvis du er interesseret i at aftale et tidspunkt for besigtigelse med henblik på at modtage et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af dødsbo. 

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. 

Antika kører på hele Sjælland.