Hvad Er En Bobestyrer?

Dødsbo bobestyrer er et begreb, som man bør forholde sig til i forbindelse med behandling af et dødsbo. Det er derfor vigtigt at have viden om, hvornår et dødsbo skal behandles af en autoriseret bobestyrer.

Skifteretten udleverer dødsboet til behandling ved, at der udstedes en skifteretsattest til enten arvingerne, en efterlevende ægtefælle eller bobestyrer. Dødsboet skal dog udleveres til bobestyrerskifte såfremt en af følgende ni betingelser er opfyldt.

  1. Hvis afdøde har nedskrevet dette i testamente
  2. Hvis dødsboets gæld er større end formuen
  3. Hvis blot én arving anmoder skifteretten om, at der udpeges en bobestyrer
  4. Hvis arvingerne i enighed foretrækker at lade en bobestyrer stå for papirarbejdet
  5. Hvis der ikke findes myndige arvinger
  6. Hvis alle arvinger er under konkurs
  7. Hvis alle arvinger er ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder
  8. Hvis dødsboet ikke har arvinger, eller det er usikkert, hvem der er arvinger i dødsboet
  9. Hvis der ikke forholdsvis hurtigt har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde.

Bobestyrer vs. privat skifte

Såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt kan enten arvinger eller efterlevende ægtefælle skifte boet ved privat skifte. Privat skifte af et dødsbo betyder, at arvingerne selv står for deling af dødsboet, evt. med rådgivning fra en advokat.

Det anbefales at vælge en advokat ifm. dødsbobehandlingen, uanset om han fungerer som bobestyrer, eller advokat for arvingerne.

Det koster naturligvis penge at bruge en advokat, men samtidig sikrer du, at behandlingen af boet sker på lovlig vis. Står du alene med et dødsbo, eller har du i forvejen en travl hverdag, vil du kunne skabe mere tid og overskud, ved at benytte en advokat.

Den rigtige skifteform kan også have vigtig indflydelse på arvingernes skatteforhold. En advokat/bobestyrer vil bla. kunne sørge for at diverse tidsfrister overholdes, at gæld betales, at åbningsstatus og boopgørelse udfyldes, at dødsboskat og boafgift betales, at sørge for salg af aktiver i form af fast ejendom samt at stå for generel rådgivning af arvingerne.

Uanset om man vælger at benytte en bobestyrer eller en advokat ved privat skifte, så skal der betales et honorar. Størrelsen af honoraret fastsættes under hensyntagen til blandt andet boets størrelse og det udførte arbejde.

Bobestyrer til insolvent dødsbo

Insolvent dødsbo er et begreb, som optræder, når man vurderer, at boets samtlige aktiver med tillæg af boets indtægter er mindre end boets passiver. Såfremt dødsboet er insolvent, så skal der tilknyttes en bobestyrer. Det er skifteretten, som vurderer, om dødsboet er insolvent. I nogle tilfælde vurderes det meget tidligt i forløbet, at boet er insolvent, og her vil skifteretten således udlevere boet til bobestyrer.

Hvis boet meget tidligt vurderes som værende insolvent, vil det meget ofte være et skøn, som ligger til grund for denne vurdering, f.eks. ved forventet værdi af salg af fast ejendom. Almindeligvis udleveres boet dog ikke til insolvensbehandling med det samme, men først et stykke henne i forløbet, f.eks. efter salg af fast ejendom. Meget ofte vil den faste ejendom udgøre en stor del af aktiverne, og dermed vil man meget ofte kende langt størstedelen af summen af aktiverne, når den faste ejendom er solgt. Et insolvent dødsbo kan i et vist omfang sammenlignes med en konkurs. Dødsboets indbo er naturligvis også en del af aktiverne, og Antika vil naturligvis kunne give et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af dødsboets indbo.

Hvad koster en bobestyrer til dødsbo?

Almindeligvis vil salæret være nogenlunde det samme, uanset om advokaten fungerer som bobestyrer eller som advokat ved privat skifte. Der er dog visse regler og retningslinjer for dødsboer i forhold til advokat og bobestyrer salær og honorar. Arvingerne skal gives indsigt i advokat/bobestyrer vederlaget, dvs. størrelsen og hvorledes det beregnes. Hvis det vurderes, pga. boets kompleksitet, at der ikke kan oplyses et fast salær, så skal advokaten/bobestyreren oplyse, hvorledes salæret beregnes, f.eks. i form af timetakst, eller der gives et begrundet overslag på det samlede salær. Ved af afgivelse af overslag skal arvingerne informeres, såfremt dette overslag vil blive overskredet.

Dårlig bobestyrer?

Har du oplevet at få en dårlig behandling af bobestyrer, og vil du gerne klage? Du kan vælge at klage direkte til bobestyreren, som skal videresende klagen til Skifteretten. Du kan også vælge selv at gå direkte til Skifteretten, hvilket er vores anbefaling. Man kan selvfølgelig håbe og stole på, at bobestyreren går til Skifteretten, men du har ikke nogen garanti. Går du selv den direkte vej, får du i det mindste et svar om de har modtaget din klage.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!