Hvad laver en bobestyrer?

Hvad laver en bobestyrer

Hvad laver en bobestyrer egentlig, når denne administrerer et dødsbo? Vi har lavet en oversigt over samtlige opgaver, en bobestyrer har i forbindelse med dødsbobehandlingen. Du kan blive klogere på specifikke opgaver, hvad en bobestyrer bestemmer, priser og meget andet i dette indlæg.

Hvad laver en bobestyrer?

En bobestyrer er administrator for et dødsbo. Det betyder, at personen administrerer aktiver (fx formue og bolig), arv og andre praktiske ting, når en person går bort. Personen sørger kort og godt for at gøre boet op og afslutte det, så eventuel arv ender det rigtige sted.

Opgaverne består især af juridiske og lovgivningsmæssige aspekter af dødsbobehandlingen. Derfor er det ofte en advokat med speciale i dødsboer, der udpeges til at være bobestyrer. Personen skal også kunne tage sig af eventuelle retssager mod boet.

Bobestyreren kaldes også for en bobehandler og står for alle de praktiske opgaver i forbindelse med dødsbobehandlingen, når der er tale om et bobestyrerbo. Personen er også ansvarlig for, at diverse frister overholdes. 

Men hvad laver en bobestyrer mere præcist, tænker du måske. Vi har samlet alle de vigtige opgaver, en bobestyrer laver i løbet af perioden.

 • Indrykke proklama i Statstidende
 • Udarbejde formueoversigt
 • Udarbejde og indsende åbningsstatus
 • Identificere eventuelt testamente (notartestamenter kommer automatisk frem)
 • Identificering af arvinger (hvis ingen har henvendt sig)
 • Koordinere samarbejde internt mellem arvingerne (fx på bomøder)
 • Koordinere et samarbejde mellem arvinger og eventuelle kreditorer
 • Identificere alle aktiver og værdier i dødsboet
 • Samle og sikre identificerede aktiver og værdier
 • Indhente og udfylde relevante papirer
 • Administrere aktiver i boet på bedst mulig vis
 • Værdiansætte aktiver og beregne boets samlede værdi
 • Sørge for realisering af aktiver (fx salg af ejendom), hvis det er nødvendigt
 • Koordinere rydning af dødsbo
 • Betale eventuelle udgifter og gældsforpligtelser
 • Udarbejde den endelige boopgørelse – og sende denne til relevante myndigheder
 • Udarbejde og indsende selvangivelse til Skattestyrelsen
 • Betale eventuel retsafgift (og yderligere afgifter ved større dødsboer)
 • Betale boafgift / arveafgift af de samlede værdier i boet
 • Afregning af eventuel dødsboskat
 • Udbetale den rigtige arv til de rigtige arvinger jf. arveloven

En bobestyrers primære opgave er at sikre, at dødsboet bliver behandlet på en ordentlig og fair måde. Formålet er at minimere tidskrævende konflikter og uenigheder, få boet behandlet og arven udbetalt hurtigst muligt til de rette arvinger. Bobestyreren skal varetage alle boets interesser.

Men hvad laver en bobestyrer, når denne varetager alle boets interesser? Bobestyreren sørger for at opgøre boet efter gældende retslige  principper. Derudover har bobestyreren også pligt til at varetage både arvingernes, kreditorernes og det offentliges interesser.

Bobestyreren kan i udgangspunktet bestemme, hvad der skal ske i/med dødsboet, men det sker typisk i samråd med arvingerne. Det kræver ofte en del mægling, hvis der er uenighed om større ting. Ved uenighed kan der holdes en afstemning, som bobehandleren skal rette sig efter – dog ikke, hvis det fx strider mod en arvings rettigheder.

Antika yder ikke advokatmæssig bistand. Vi hjælper dog gerne med at henvise til en kvalificeret advokat i Danmark med ekspertise inden for administration af dødsboer.

Kontakt Antika i dag.

Hvem kan være bobestyrer i et dødsbo?

Alle kan i udgangspunktet være bobestyrer i et dødsbo. Men de forskellige opgaver kræver, at personen har kendskab til det juridiske samt gældende regler omkring dødsboskifte og dødsbobehandling. Det er også et krav, at personen har en forsikring, der dækker arbejdet.

Derfor er det som regel en advokat med speciale i dødsboer, der udpeges til at stå for bobestyrerbehandlingen. Han skal også være opmærksom på skæringsdato ved dødsbo.

Der er overordnet to slags bobestyrere:

 • Autoriserede bobestyrere
 • Ikke-autoriserede bobestyrere

Det er selvfølgelig vigtigt, at en bobestyrer laver sit arbejde efter gældende lovgivning. Derfor har skifteretten udpeget en række autoriserede bobestyrere i hver retskreds. Det er blandt disse, skifteretten som regel udpeger en til at administrere et dødsbo – hvis der er tale om et offentligt skifte.

Skifteretten giver bobestyreren en skiftefuldmagt, når denne udpeges. Den giver personen adgang til dødsboet (som ikke må røres indtil da) og råderet over boet. Det er først med fuldmagten i hånden, at bobestyreren kan lave alt det, der kræves af personen.

Det behøver dog ikke være en autoriseret bobestyrer. Hvis afdøde i sit testamente har udpeget en ikke-autoriseret bobestyrer, som måske har særlig viden omkring boet, kan denne person også udpeges af skifteretten. Du har mulighed for at klage over valget af en bobestyrer og dennes handlinger.

Et dødsbo skal skiftes med bobestyrer, hvis …

Bobestyrerbehandling er én af flere skifteformer. Arvinger kan ofte selv bestemme, om de vil have et privat eller offentligt skifte (med bobestyrer), men i nogle tilfælde er det et krav, at det skal skiftes med en bobestyrer

 • Dødsboet er insolvent (gæld overstiger aktiver)
 • Afdøde har i testamentet bestemt, at skiftet skal ske med bobestyrer
 • Arvinger er uenige om skifteform – og det kan ikke overgå som uskiftet bo til ægtefælle eller afsluttes som boudlæg
 • Minimum én arving ønsker et bobestyrerskifte
 • Usikkerhed om, hvem der er arvinger
 • Der er ingen arvinger, som er myndig og solvent

Der er også tilfælde, hvor et dødsbo ikke kan behandles med denne skifteform. Det er fx, hvis skifteretten afgør, at det skal afsluttes med boudlæg, afdødes ægtefælle vil sidde i uskiftet bo (og har ret til dette), eller hvis ægtefællen vil og kan udtage hele boet som ægtefælleudlæg.

Det er skifteretten, som har ret til at bestemme, om et dødsbo skal skiftes med en bobestyrer eller som boudlæg, eller om der må vælges en anden skifteform – fx et privat skifte eller uskiftet bo.

Behandlingstiden af dødsboer kan være forskellig. Det afhænger både af dødsboets størrelse og kompleksitet økonomisk set samt de arvemæssige forhold blandt afdødes arvinger. Det er også afgørende, hvor i landet afdøde boede, dvs hvilken skifteret, der skal behandle boet. 

Hvor meget bestemmer en bobestyrer?

En bobestyrer bestemmer i udgangspunktet det hele i forbindelse med dødsbobehandlingen. Personen træffer afgørende beslutninger relateret til dødsboet. Det kan fx være, hvordan aktiver skal sælges og til hvilken pris.

Er der regler for, hvad en bobestyrer kan bestemme? Ja, det er der. Personen kan træffe beslutninger på boets vegne, men som vi tidligere har nævnt, kan arvinger kræve et bomøde, hvis der er uenighed om væsentlige beslutninger.

Hvad laver en bobestyrer på et bomøde? Her er bobestyreren både administrator af boet og konfliktmægler. Han skal nemlig forsøge at komme frem til en fælles løsning ved at mægle mellem arvingerne. Det kan i sidste ende resultere i en afstemning, som bobestyreren tager til efterretning.

Bobestyrer kan realisere aktiver – fx salg af ejendom

Når der er fast ejendom i dødsboet, hvad laver en bobestyrer så? Svaret vil afhænge af den specifikke situation. Den skal som regel overdrages til en arving (får den udlagt) eller sælges (realiseres). Salg af ejendom sker ofte til en lavere pris ifm. bobestyrerbehandling.

Det er bobestyreren, der står for at realisere alle aktiver, hvis nødvendigt – også ved salg af ejendom. Hvis ingen arvinger er 18 år eller over, skal fast ejendom realiseres, da mindreårige ikke må eje hus eller lejlighed.

Hvis der er tale om salg af fast ejendom i et dødsbo med en bobestyrer tilknyttet, er det en fordel, at fristen for boets afslutning er 24 måneder frem for 12 måneder ved privat skifte, således at der er mere tid til at få solgt boligen. Hvad laver en bobestyrer så i denne proces? Han kontakter ejendomsmæglere og tager dialogen med interesserede købere.

Det er altid en god idé at tage en ekspert med på råd, når der skal sælges ejendom – er det f.eks. nødvendigt med en ejerskifteforsikring til dødsbo? Når en afdødes ejendom skal sælges, er det ofte som udgangspunkt uden ansvar for arvingerne, men der kan være undtagelser.

En bobestyrerbehandling kan også blive tilfældet, hvis en ejendom ikke kan sælges i forbindelse med et privat skifte. Her er fristen ét år, og arvingerne kan herefter fx vælge, at boet skal overgå til bobestyrerbehandling, som så skal forsøge at sælge ejendommen.

Det er også vigtigt at være opmærksom på dødsboskatteloven og Skattestyrelsens regler for dødsboets salg af ejendomme.

Hvad koster en bobestyrer og bobehandling?

Det er meget forskelligt, hvad en bobestyrer og den samlede bobehandling koster. En bobestyrer kan nemt koste minimum 50.000 kr., men det er meget svært at sige noget generelt om en bobestyrers salær, da der er rigtig mange forhold, der kan påvirke salærets størrelse. Du skal regne med, at 5-25% af boets værdi typisk kan gå til bobestyreren.

Det kan virke højt, men der er mange opgaver, som du kan se under “Hvad laver en bobestyrer?”. Det er ikke noget, der er overstået på en dag, og der skal både betales salær samt eventuelle afgifter, inden resterende arv kan udbetales til arvingerne.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad laver en bobestyrer?

En bobestyrer laver mange forskellige ting, når han/hun skal administrere et dødsbo. Bobestyreren gør fx boet op og afslutter det, så eventuelle arvinger kan få deres arv (hvis der er penge tilbage i boet). Mange af opgaverne er af juridisk og praktisk karakter.

Hvem kan være bobestyrer?

Alle kan i udgangspunktet være bobestyrer, men det er i de fleste tilfælde en advokat, som har speciale i dødsboer. Det kræver særlig viden og erfaring at administrere et dødsbo, som du kan se under “Hvad laver en bobestyrer?”. 

Hvad koster en bobestyrer?

En bobestyrer koster som regel mellem 5-25% af boets værdier. Der kan dog være stor forskel på, hvad den endelige pris ender på – prisen kan dog nemt lyde på minimum 50.000 kr.

Hvor meget bestemmer en bobestyrer?

En bobestyrer bestemmer i udgangspunktet, hvad der skal ske i dødsboet. Bobestyreren kan fx sælge (realisere) aktiver og koordinere dødsborydning.

Kan man fyre en bobestyrer?

Nej, du kan ikke fyre en bobestyrer. Men du kan klage over valget af bobestyrer, ligesom du også kan klage over dennes adfærd, hvis du er utilfreds med, hvad bobestyreren laver.

Siden 1999 har David fra Antika arbejdet med vurdering, køb, salg, tømning og totalrydning af dødsboer. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte David på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22) eller via antika@antika.dk 

Du kan få svar på spørgsmål omkring vurdering og rydning af dødsbo. 

Du kan også aftale et tidspunkt for besigtigelse med henblik på at modtage et gratis og uforpligtende tilbud på opkøb og rydning af dødsbo. 

Antika har til huse på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. 

Antika kører på hele Sjælland.

Skriv en kommentar