Hvad Kaldes En Advokat Der Administrerer Et Dødsbo?

Et dødsfald er rent følelsesmæssigt en udfordrende oplevelse, som på mange måder kræver en hel del af de pårørende. Det følelsesmæssige aspekt er naturligvis det vigtigste, men de pårørende bliver også meget hurtigt efter dødsfaldet konfronteret med en række praktiske og lovmæssige opgaver og udfordringer, som kræver deres opmærksomhed. Mange pårørende indser, at det kan være en stor opgave at administrere et dødsbo, og derfor er der mange pårørende, der stiller spørgsmålet…

Hvad Kaldes En Advokat Der Administrerer Et Dødsbo?

Der er umiddelbart to muligheder for de pårørende, hvis de ønsker at søge hjælp hos en advokat, der administrerer et dødsbo.

Skifteretten kan vælge at udpege en bobestyrer for dødsboet, og det vil sige, at der udpeges en advokat, der administrerer dødsboet. Dette kaldes et bobestyrerskifte; også kaldet et offentligt skifte af dødsboet. Skifteretten i de enkelte retskredse har udnævnt en række advokater med speciale i dødsboer til at være autoriserede bobestyrere.

Der findes en række regler for, hvornår der skal udpeges en bobestyrer. Skifteretten kan vælge at beslutte, at boet skal skiftes som bobestyrerskifte, men en eller flere af arvingerne kan også bede skifteretten om at udnævne en bobestyrer.

Slutteligt kan afdøde via testamente også have besluttet, at boet skal have en bobestyrer tilknyttet. Afdøde kan ønske, at skifteretten udpeger en autoriseret bobestyrer, eller afdøde kan i sit testamente udnævne en navngiven person til at være bobestyrer, og denne person vil ofte være en advokat, men det er ikke et krav.

En bobestyrer varetager alle de juridiske opgaver, pligter og frister mv., og bobestyreren afslutter boet.

Mange dødsboer skiftes som et privat skifte, hvor de pårørende selv formelt set håndterer opgaverne i forbindelse med dødsboet. De pårørende kan dog stadig vælge at søge hjælp fra en advokat, uden dog at advokaten bliver bobestyrer af dødsboet. Typisk vælger de pårørende en advokat med speciale i dødsboer. På denne måde kan de pårørende selv vælge hvilke juridiske aspekter af dødsboet samt eventuelt også praktiske opgaver, som de ønsker hjælp til. De pårørende afgiver dermed ikke den fulde kontrol med dødsboet til en bobestyrer.

En bobestyrer eller en advokat, der administrerer et dødsbo, påtager sig typisk følgende opgaver:

  • En kortlægning af de arvemæssige forhold.
  • En kortlægning af de økonomiske forhold: dødsboets aktiver og passiver.
  • Sikring, vurdering og realisering af aktiver.
  • Betaling af gæld. Fordeling af indbo og arv mellem arvinger.
  • Indrykning af proklama i Statstidende, udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse. Betaling af dødsboskat og boafgift.
  • Afslutning af dødsboet. 

Hvis man beslutter, at man ønsker, at der skal tilknyttes en bobestyrer til dødsboet, så vil der blive taget vare om hele processen med alle de lovmæssige aspekter, fordi man netop lader en advokat administrere dødsboet. Dette kan på mange måder være en lettelse, da man som pårørende ikke behøver at sætte sig ind i alle regler, frister mv. omkring et dødsbo. Man kan være sikker på, at diverse udregninger bliver foretaget korrekt, og diverse frister bliver overholdt. Det kan også være en god måde at sikre sig, at der ikke opstår splid mellem arvingerne i forbindelse med fordelingen af arv, indbo mv.

Man bør dog som pårørende være opmærksom på, at der er en vis omkostning forbundet, når man vælger en bobestyrer / advokat, der administrerer dødsboet. 

Umiddelbart kan man sige, at behovet for faglig rådgivning er større såfremt de arvemæssige og økonomiske forhold er komplicerede. Nogle dødsboer er meget overskuelige: arvingerne er få og kan nemt udpeges, og de økonomiske forhold er enkle, og de pårørende i disse dødsboer vil ofte kunne klare sig med rådgivning fra skifteretten.

Nogle dødsboer er derimod komplicerede, både mht de arvemæssige og økonomiske forhold, og her kan de pårørende med fordel søge juridisk hjælp hos en advokat til at administrere dødsboet.

Det kan være en god ide at bemærke, at der er en vigtig forskel i tidsfristen for opgørelse af dødsboet ved et privat skifte og ved et bobestyrerskifte. Ved privat skifte skal dødsboet opgøres senest på dagen, som ligger 1 år efter dødsfaldet, og boopgørelsen skal indsendes til skifteretten senest 3 måneder efter 1 års-dagen for dødsfaldet; dvs 15 måneder efter dødsfaldet. Fristen for opgørelse af dødsboet er til gengæld 2 år, hvis boet skiftes som bobestyrerskifte. 

Hvis de pårørende gennem privat skifte af dødsboet ikke er i stand til at opgøre og afslutte dødsboet efter 1 år, så vil skifteretten almindeligvis beslutte, at dødsboet overgår til at have en bobestyrer. Inden de pårørende beslutter at skifte boet privat, bør de derfor vurdere, om de mener, at det vil være realistisk for dem at opgøre dødsboet senest 1 år efter dødsfaldet. 

Hvis fast ejendom er det væsentligste aktiv i dødsboet, så kræver skifteretten almindeligvis, at den faste ejendom er solgt senest 1 år efter dødsfaldet, således at man kan benytte prisen fra salget på den faste ejendom, når man udarbejder boopgørelsen. Hvis de pårørende ikke har fået solgt den faste ejendom 1 år efter dødsfaldet, så kan de også vælge selv at købe den og således undgå, at boet overgår til bobestyrerskifte. Hvis de pårørende selv køber ejendommen, er det en rigtig god ide, at de sætter sig grundigt ind i de tilknyttede regler for prisfastsættelse, beskatning ved videresalg samt øvrige forhold i forbindelse med både købet og et eventuelt fremtidigt videresalg. 

Opsummering

Spørgsmålet: Hvad kaldes en advokat der administrerer et dødsbo?

Svaret: En bobestyrer af dødsboet kan foretage et bobestyrerskifte. Skifteretten kan udpege en advokat til at være bobestyrer, eller afdøde kan via testamente udpege en bobestyrer (almindeligvis en advokat). En advokat (typisk med speciale i dødsboer) kan yde juridisk assistance i forbindelse med et privat skifte af dødsboet. 

Man bør som pårørende altid overveje, om det kunne være en god ide og udgiften værd at søge hjælp hos en advokat, der administrerer dødsboer. Man bør således også overveje hvilken af de 2 nævnte muligheder, der passer bedst til ens ønsker og behov. 

David fra Antika har mere end 20 års erfaring med vurdering, køb og totalrydning af dødsboer. Du er meget velkommen til at kontakte David, hvis du er interesseret i at høre mere om vurdering af indbo. David kan lave vurdering af indboet i forhold til opgørelsen overfor skifteretten, og David kan også lave et samlet tilbud på køb og totalrydning af dødsboet. Det er gratis og uforpligtende at modtage et tilbud. Du kan ringe alle ugens 7 dage fra kl 7-22 på 26179663 eller du kan sende en mail hele døgnet til antika@antika.dk. Antika har til huse på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. Antika kører på hele Sjælland.

Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men hvis du ønsker det, kan Antika henvise dig til en kvalificeret bobestyrer eller advokat, der administrerer dødsboer.

Skriv en kommentar